Wanneer visitatie en fouilleren?

Visitatie en fouilleren wordt vaak door elkaar heen gebruikt terwijl er wel degelijk grote verschillen in zitten. Fouilleren mag uitsluitend door een opsporingsambtenaar worden gedaan. Het heeft een ander doel dan het visiteren dat ook door een burger mag worden gedaan.

Het verdient aanbeveling iets over visiteren in het arbeidsregelement te vermelden. Als men op de hoogte is dat er in bepaalde gevallen gevisiteerd mag worden staat men veel sterker mocht het een keer nodig zijn.

het doel van visiteren

In de meeste gevallen mag anders niet worden gevistiteerd, zelfs niet als men een ernstig vermoeden heeft dat er diefstal wordt gepleegd. Concreet betekent dit dat u de persoon gewoon vrij moet laten het pand te verlaten. U mag hem of haar niet staande houden. Wel mag u voorwaarde stellen aan het betreden van uw pand. Dit doen supermarkten bijvoorbeeld door te vermelden dat u hen toestemming geeft in de tas te mogen kijken. Als u het hier niet mee eens bent, hoeft u de winkel niet te betreden. Het visiteren kan van toepassing zijn op het moment dat u ernstige vermoedens heeft of bewijzen heeft dat er spraken is van een strafbaar feit als bijvoorbeeld diefstal. U kan dan aan de medewerker vragen zijn of haar zakken leeg te maken.

conclusie

Het verdient aanbeveling het arbeidsregelement aan te passen zodat u sterk staat in het geval visitatie van toepassing kan zijn. Visiteren is ingrijpend voor het personeelslid en kan problemen veroorzaken als het personeelslid het niet eens is met de visitatie. U kunt daarop worden aangesproken door zijn of haar advocaat die daarmee over het algemeen een sterke zaak heeft. Als u de visitatie regeling op de juiste manier heeft omschreven en kenbaar heeft gemaakt kunt u veel problemen voorkomen.

Heeft u vragen over visiteren en fouilleren neem dan gerust contact met ons op.